1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma AJR Studio zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Pracownicy organizacji, przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma AJR Studio z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kaszubska 4, 50-214 Wrocław, telefon: 71 328 72 94, e-mail: biuro@ajrstudio.pl, NIP: 7541319923, REGON: 531115019 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. 3. Zgłaszanie naruszeń – w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danych AJR  Studio pod adres biuro@ajrstudio.pl. 4. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu – osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 5. Rezygnacja/wycofanie zgody – proszę pamiętać, że cofnąć zgodę może każda osoba, której dane dotyczą w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać taką informację Inspektorowi Danych Osobowych AJR  Studio pod adres e – mail biuro@ajrstudio.pl. 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie należy przesłać na adres e – mail biuro@ajrstudio.pl. Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.  W czasie sprawdzania prawidłowości danych przez administratora (AJR  Studio), wszelkie przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając jedynie ograniczenia ich wykorzystania. 7. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda została cofnięta, która była jedyną podstawą przetwarzania, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszelkich danych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych AJR  Studio biuro@ajrstudio.pl. 8. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE. 9. Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma AJR  Studio pobiera „rozsądną opłatę”. 10. Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje prawo do: – sprostowania danych nieprawidłowych; – uzupełnienia informacji niekompletnych. Firma AJR  Studio przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych w zależności od określonego celu przetwarzania. Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych AJR  Studio pod adres e-mail biuro@ajrstudio.pl. 11. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 – zgodnie z RODO wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej. 12. Przekazywanie danych stronom trzecim – Administrator danych (AJR  Studio) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych AJR  Studio z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO AJR  Studio. 13. Przejrzystość – szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem.  W każdym przypadku przywołujemy Administratora danych osobowych wraz ze wskazaniem szczegółowych celów (konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail biuro@ajrstudio.pl. 14. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania tj. pozyskanej zgodny od Państwa. Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe, które Was dotyczą w zakresie: – celu przetwarzania; – kategorii pozyskiwanych danych; – informacji o odbiorcach danych; – planowany okres retencji (zniszczenia) danych; – informacji o uprawnieniach; – informacji o prawie do skargi; – źródła danych; – automatycznie podejmowanych decyzji.UWAGA ! Podanie danych osobowych i/lub udzielenie wskazanych zgód nie jest wymagane ale niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa na stronie internetowej AJR  Studio  i w niniejszym dokumencie (tekst poniżej).1. Na naszej stronie zbieramy następujące dane osobowe: – Imię i nazwisko – podczas przesyłania zapytań będziecie Państwo proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, aby uzyskać możliwości kontaktu; – Adres email – poprzez email kontaktujemy się z Państwem. – Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie). – Cookies – nasza strona wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych, chyba, że wyrazicie Państwo taką zgodę w osobnej klauzuli, którą w uzasadnionych celach zostanie przez Nas Państwu udostępniona. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. 2. Podanie powyższych danych jest konieczne  jeśli chcecie Państwo otrzymać informację zwrotną na zadane pytanie czy wycenę projektu. 3. Każdy Użytkownik naszej strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzycie sobie Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszej strony. 4. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego. 5. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w sklepie internetowym lub prześlij wiadomość e-mail pod adres biuro@ajrstudio.pl.
  2. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma AJR Studio zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Pracownicy organizacji, przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma AJR Studio z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kaszubska 4, 50-214 Wrocław, telefon: 71 328 72 94, e-mail: biuro@ajrstudio.pl, NIP: 7541319923, REGON: 531115019 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. 3. Zgłaszanie naruszeń – w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danych AJR  Studio pod adres biuro@ajrstudio.pl. 4. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu – osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 5. Rezygnacja/wycofanie zgody – proszę pamiętać, że cofnąć zgodę może każda osoba, której dane dotyczą w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać taką informację Inspektorowi Danych Osobowych AJR  Studio pod adres e – mail biuro@ajrstudio.pl. 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie należy przesłać na adres e – mail biuro@ajrstudio.pl. Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.  W czasie sprawdzania prawidłowości danych przez administratora (AJR  Studio), wszelkie przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając jedynie ograniczenia ich wykorzystania. 7. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda została cofnięta, która była jedyną podstawą przetwarzania, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszelkich danych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych AJR  Studio biuro@ajrstudio.pl. 8. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE. 9. Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma AJR  Studio pobiera „rozsądną opłatę”. 10. Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje prawo do: – sprostowania danych nieprawidłowych; – uzupełnienia informacji niekompletnych. Firma AJR  Studio przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych w zależności od określonego celu przetwarzania. Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych AJR  Studio pod adres e-mail biuro@ajrstudio.pl. 11. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 – zgodnie z RODO wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej. 12. Przekazywanie danych stronom trzecim – Administrator danych (AJR  Studio) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych AJR  Studio z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO AJR  Studio. 13. Przejrzystość – szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem.  W każdym przypadku przywołujemy Administratora danych osobowych wraz ze wskazaniem szczegółowych celów (konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail biuro@ajrstudio.pl. 14. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania tj. pozyskanej zgodny od Państwa. Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe, które Was dotyczą w zakresie: – celu przetwarzania; – kategorii pozyskiwanych danych; – informacji o odbiorcach danych; – planowany okres retencji (zniszczenia) danych; – informacji o uprawnieniach; – informacji o prawie do skargi; – źródła danych; – automatycznie podejmowanych decyzji.UWAGA ! Podanie danych osobowych i/lub udzielenie wskazanych zgód nie jest wymagane ale niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa na stronie internetowej AJR  Studio  i w niniejszym dokumencie (tekst poniżej).1. Na naszej stronie zbieramy następujące dane osobowe: – Imię i nazwisko – podczas przesyłania zapytań będziecie Państwo proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, aby uzyskać możliwości kontaktu; – Adres email – poprzez email kontaktujemy się z Państwem. – Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie). – Cookies – nasza strona wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych, chyba, że wyrazicie Państwo taką zgodę w osobnej klauzuli, którą w uzasadnionych celach zostanie przez Nas Państwu udostępniona. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. 2. Podanie powyższych danych jest konieczne  jeśli chcecie Państwo otrzymać informację zwrotną na zadane pytanie czy wycenę projektu. 3. Każdy Użytkownik naszej strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzycie sobie Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszej strony. 4. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego. 5. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w sklepie internetowym lub prześlij wiadomość e-mail pod adres biuro@ajrstudio.pl.

Projekty domów w AJR Studio we Wrocławiu 

W AJR Studio wyróżniamy się tym, że po oddaniu projektu wciąż utrzymujemy kontakt z klientem i kontrolujemy przebieg realizacji inwestycji. Zależy nam, aby wszystko było wykonane na jak najwyższym poziomie i aby nasi klienci byli zadowoleni z efektu końcowego. Wybierając AJR Studio, decydują się Państwo na zaangażowanych specjalistów i szeroki wybór usług. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty lub do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem!

PROJEKTY GOTOWE

PROJEKTY INDYWIDUALNE

SKONAKTUJ SIĘ Z NAMI